Terms & Conditions

 

Artikel 1 Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Our In2ition:   Our In2ition, mede handelend onder de naam Dreams & Opportunities, gevestigd in Eindhoven
Afnemer: Een consument of bedrijf dat gebruik maakt van diensten van
              www.artisticnailshop.nl  en opdrachten en orders via deze internetsite
                doorgeeft en op deze manier een overeenkomst aangaat met Our In2ition. Een consument of bedrijf dat persoonlijk of via telefonisch contact een order plaatst.
 

Artikel 2 Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door Our In2ition aangegaan met derden via www.artisticnailshop.nl . Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van de Verkoop/ en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen in de shop op www.artisticnailshop.nl  en het uitvoeren van de betaling, accepteert de klant de algemene voorwaarden. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.

Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten 
Alle door of namens Our In2ition in dag- of weekbladen, het Internet, brieven gedane aanbiedingen terzake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Our In2ition op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 Overmacht 
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Our In2ition dit de koper zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging of per email berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Our In2ition kan in geval van overmacht – na overleg met de klant – de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven belemmerende maatregelen van overheidswege geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat. Rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen. Geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van –of werkstakingen of uitsluiting in – het Our In2ition of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren.

Artikel 5 Levering 
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het adres van de afnemer, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt voor rekeningen en risico van de afnemer, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
2. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. Our In2ition zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, deze keuze is altijd in overleg met de afnemer, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan Our In2ition opzet of grove schuld te verwijten valt.
3. Overeengekomen leveringstijden zullen door Our In2ition zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Our In2ition niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.

4. Our In2ition behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de klant nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Our In2ition is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de klant ten gevolge van het niet leveren.

Artikel 6 Betaling 

1. U kunt op de volgende manieren uw bestelling direct afrekenen op onze site:
    - Ideal
    - PayPal
     -Op rekening wanneer u als bedrijf een geautoriseerde bedrijfsaccount hebt,
      de betalingstermijn is 8 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en
      zonder schuldvergelijking.
2. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Our In2ition het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik dat de klant in verzuim is, onverminderd de aan Our In2ition verder toekomende rechten.
3. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan klant, geschieden direct op de site of door overschrijving op het bankrekening nummer van Our In2ition/Dreams & Opportunties
4. Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling of stornering van betaling, komen voor rekening van de klant alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die Our In2ition  in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het order bedrag met een minimum van 50 euro, dit alles exclusief omzetbelasting.

Artikel 7 Eigendom
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Our In2ition totdat deze volledig zijn betaald.

Artikel 8 Klachten 
1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende sector en andere producten.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst per telefoon of e-mail te worden gemeld aan Our In2ition.
3. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
4. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 9 Toepasselijk recht 
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.
3. Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.
4. Alle geschillen (ook die slecht door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Our In2ition  en een in het buitenland gevestigde klant gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar Our In2ition gevestigd is.

Artikel 10 Persoonsgegevens 
1. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Ook krijgt u door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd krijgen per post, e-mail of telefoon, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
2. Onze privacy statement is van toepassing.